Integritetspolicy och cookies

- så här behandlar Rulla vagn dina personuppgifter

Rulla vagn AB:s (”Rulla vagn”) behandling av personuppgifter sker enligt vid var tidpunkt gällande lagstiftning. Det innebär bland annat att Rulla vagn skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig.

Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna policy samt besöka www.datainspektionen.se för ytterligare information om personuppgiftsbehandling. Om du har några frågor om vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss.


Denna integritetspolicy beskriver hur Rulla vagn behandlar dina personuppgifter.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Rulla vagn AB, org.nr. 559112-6536, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Hur får Rulla vagn dina personuppgifter?

Rulla vagn samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du exempelvis kontaktar oss via sociala medier eller e-post, startar en grupp, kontaktar andra föräldralediga via Rulla vagn, anmäler dig till vårt nyhetsbrev, anmäler dig till Rulla vagns event, ansöker om arbete hos oss eller i övrigt använder dig av våra tjänster.

Vilka uppgifter behandlas?

Rulla vagn behandlar de personuppgifter som lämnas till oss och/eller inhämtas av oss. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, bild, IP-adress, CV och personligt brev.

Varför behandlar Rulla vagn uppgifter om dig?

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av Rulla vagn för bland annat följande ändamål:

 • för att besvara frågor som du skickar till oss
 • för att skicka nyhetsbrev
 • för att skicka information om Rulla vagn-frukostar
 • för att hantera och administrera din anmälan till Rulla vagn-frukostar
 • för att andra föräldralediga ska kunna kontakta dig efter att du startat en grupp
 • för att du ska kunna ta kontakt med andra föräldralediga
 • för att hantera och administrera arbetsansökningar
 • för att våra samarbetspartners ska kunna rikta annonsering till dig
 • för att föra statistik över användningen av våra tjänster och besök på våra digitala kanaler

När har Rulla vagn rätt att behandla dina personuppgifter?

Rulla vagn har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig eller om du har lämnat samtycke till behandlingen. Rulla vagn kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av Rulla vagn och Rulla vagns personuppgiftsbiträden. Vi kan även lämna ut personuppgifter till våra samarbetspartners för marknadsföringsändamål. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag eller till myndigheter om vi inte är skyldiga att göra det på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Överföring till tredje land

Rulla vagn överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES, med undantag för att vi använder oss av Mailchimp (mjukvara för marknadsföring via e-post) med servrar i USA. I de fall när Rulla vagn överför personuppgifter till Mailchimp (The Rocket Science Group, LLC), sker detta enligt särskilt högt ställda krav och avtal för att tillse att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt.

Hur länge sparar Rulla vagn dina personuppgifter?

Rulla vagn sparar bara dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att vi ska uppfylla ändamålet med behandlingen i varje enskilt fall.

Om du slutat använda sig av våra tjänster gallrar vi därför dina personuppgifter senast ett år efter att du senast använde dig av våra tjänster. Om du begär att dina uppgifter raderas tidigare än så tar vi dock bort uppgifterna så snart vi kan.

Om du har anmält dig till vårt nyhetsbrev eller annan information sparas dina personuppgifter fram tills att du avanmäler dig från nyhetsbrevet eller informationen. Vid avanmälan raderas personuppgifterna snarast, dock senast innan nästa nyhetsbrev eller information skickas ut alternativt inom en månad från att vi mottagit din avanmälan.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Du kan också under vissa förutsättningar invända mot Rulla vagns behandling av dina personuppgifter.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss behandla dina personuppgifter.

Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter som du har lämnat till Rulla vagn överförda till en annan personuppgiftsansvarig, så kallad dataportabilitet. 

Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till:
Rulla vagn AB
Krakevägen 2
531 99 Lidköping

Informationen kommer att sändas till din folkbokföringsadress. Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Hur skyddas dina uppgifter?

Rulla vagn arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

Cookies

Rulla vagn webbplats använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan. Vi använder oss av följande cookies:

 • Analytiska/prestanda-cookies gör det möjligt för oss att känna igen och räkna antalet besökare och se hur besökare navigerar när de använder webbplatsen.
 • Nödvändiga cookies för att optimera driften av vår webbplats.
 • Funktionella cookies används för att känna igen dig när du återvänder till vår webbplats.
 • Inriktade cookies används för att registrera ditt besök på vår webbplats, de sidor du besökt och de länkar du följt. Vi använder informationen till att göra vår webbplats som visas på webbplatsen mer relevant för dig. Vi kan också komma att dela informationen till tredje part i samma syfte.

Uppdatering av denna integritetspolicy

Rulla vagn gör löpande ändringar i denna integritetspolicy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på webbplatsen www.rullavagn.nu.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

Rulla vagn AB
Krakevägen 2
531 99 Lidköping

info@rullavagn.nu

Denna integritetspolicy är gällande fr.o.m. den 19 april 2018, uppdaterad 10 december 2020.